http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/kalejdoskop_pracy_2010.html

KALEJDOSKOP PRACY 2010

PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Projekt: „KALEJDOSKOP PRACY”

Cel projektu.
Głównym celem projektu jest wsparcie uczestników projektu, które skutkować będzie ich zatrudnieniem oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia tych osób.
Celami szczegółowe natomiast to:
 • niwelowanie istniejących barier w zatrudnieniu,
 • połączenie umiejętności, doświadczenia i kompetencji uczestników projektu z potrzebami rekrutacyjnymi lokalnych przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z projektu?
Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją zawodową:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni

Zakładane rezultaty
Głównymi rezultatami twardymi projektu jest aktywizacja zawodowa 1149 osobowej grupy bezrobotnych w ramach staży, szkoleń zawodowych, szkoleń z zkresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia:

 • staże – 611 osób,
 • szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – 60 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 145 osób,
 • szkolenia zawodowe -  333 osoby.
Ogólna wartość projektu:
7.362.919,92 zł

Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
p. Maciej Krzysik
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
tel. 077 448 99 28, e-mail: m.krzysik(at)pup.nysa.pl
Grafika : drukuj / nie drukuj