http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/kalejdoskop_pracy.html

Kalejdoskop pracy 2008

PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Projekt: „KALEJDOSKOP PRACY”

Cel projektu.
Głównym celem projektu jest wsparcie procesu zatrudnienia uczestników projektu oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia tych osób.
Celami szczegółowe natomiast to:
 • niwelowanie istniejących barier w zatrudnieniu,
 • wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu,
 • połączenie umiejętności, doświadczenia i kompetencji uczestników projektu z potrzebami rekrutacyjnymi lokalnych przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z projektu?
Grupę docelową stanowią głównie osoby bezrobotne, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją zawodową:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni

Zakładane rezultaty
Głównymi rezultatami twardymi projektu jest aktywizacja zawodowa 1237 osobowej grupy bezrobotnych w ramach staży, przygotowania zawodowego, szkoleń zawodowych, przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy

Formy wsparcia:

 • staże – 360 osób,
 • przygotowanie zawodowe – 159 osób,
 • szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – 120 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 140 osób,
 • zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy – 20 osób,
 • szkolenia zawodowe -  664 osoby
Ogólna wartość projektu:
6.248.025,75 zł

Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
p. Karina Urban
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
tel. 077 448 99 28, e-mail: m.krzysik(at)pup.nysa.pl
Grafika : drukuj / nie drukuj