Dzisiaj mamy: 22 lipiec 2017 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Informacje o projektach w ramach których można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemu zawodowego

INFORMACJE O PROJEKTACH, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ROZWIĄZYWANIU SWOJEGO PROBLEMU ZAWODOWEGO JAK RÓWNIEŻ W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z funduszy Unii Europejskiej. Finansuje działania państw unijnych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z programów wchodzących w skład Narodowej Strategii Spójności, które są realizowane w Polsce w latach 2007 – 2013. Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Jest największym programem w historii Unii Europejskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet to 11,4 mld euro.

EFS finansuje w ramach PO KL w latach 2007 – 2013 rozwój następujących obszarów w Polsce:

 • zatrudnienie
 • edukacja
 • integracja społeczna
 • rozwój potencjału pracowników i przedsiębiorstw
 • budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej

W ramach PO KL dofinansowywane są inicjatywy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społeczny doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat założeń programu, zajrzyj do dokumentu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dostępnego w wersji elektronicznej na stronie www.efs.gov.pl

Struktura programu - czyli znajdź priorytet, który cię interesuje

Program Operacyjny Kapitał Ludzki został podzielony na 10 priorytetów – 9 o charakterze „tematycznym” oraz 1 dodatkowy priorytet „Pomoc techniczna”, który ma na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację programuw jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu.

Priorytety PO KL:

Centralne:

I Zatrudnienie i integracja społeczna

II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

III Wysoka jakość systemu oświaty

IV Szkolnictwo wyższe i nauka

V Dobre rządzenie

 

Regionalne:

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

VII Promocja integracji społecznej

VIII Regionalne kadry gospodarki

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

X Pomoc Techniczna

 

Krótka charakterystyka działań i typy projektów, z których mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie.

Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Projekty o zasięgu ogólnopolskim

Priorytet dotyczy działań zmierzających do podnoszenia i rozwijania potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Ponadto zakłada realizację programów wspierających aktywizację zawodową i społeczną osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Typy projektów:

 • projekty skierowane do kobiet planujących powrót do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych (praca w niepełnym wymiarze godzin, telepraca itp.),

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Projekty o zasięgu regionalnym

W ramach tego Priorytetu realizowane są działania służące aktywizacji osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Kierowane są one przede wszystkim do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób starszych, a także ludzi młodych, którzy wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy.

Typy projektów:

 • warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, tworzenie indywidualnych planów działania,
 • promocja wolontariatu i elastycznych form zatrudnienia,
 • aktywizacja osób bezrobotnych (szkolenia, staże, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
 • wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Pomoc dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w tym: przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do 40 tys. zł (lub 20 tys. Na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), pomoc finansowa w kwocie do wysokości 800 zł przez 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo dające wiedzę i umiejętność potrzebne do złożenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Projekty o zasięgu regionalnym priorytet dotyczy działań służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz zapewnieniu równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym dyskryminowanym na rynku pracy.

Pomoc w ramach Priorytetu będzie kierowana do osób biernych zawodowo, które korzystają z pomocy społecznej i chcą powrócić na rynek pracy. Dzięki udziałowi w projektach o charakterze aktywizacyjnym i wspierającym, osoby niepełnosprawne, bezdomne i długotrwale bezrobotne będą miały możliwość reintegracji społecznej i zawodowej.

Typy projektów:

 • aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie centrów i klubów integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia zawodowe, staże, subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie świetlic i klubów środowiskowych, organizowanie akcji i kampanii społecznych z zakresu równości szans)
 • wsparcie finansowe służące utworzeniu i funkcjonowaniu sektora ekonomii społecznej (usługi prawne, doradztwo i szkolenia, rozwój partnerstwa lokalnego)
 • projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (realizacja małych projektów o wartości do 50 tys. zł)

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Projekty o zasięgu regionalnym

Działania zawarte w priorytecie zamierzają do podniesienia poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa. Realizowane są programy rozwojowe dla szkół obejmujące wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawę efektywności nauczania. Poza tym podejmowane są działania wspierające rozwój edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i modernizację kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, upowszechnianie kształcenia ustawicznego oraz kształcenia nauczycieli i kadr systemu edukacji. Dofinansowanie można również otrzymać na propagowanie aktywności lokalnej i realizację projektów pomagających w rozwiązywaniu problemów mieszkańców wsi dotyczących rozwoju ich wykształcenia

Typy projektów:

 • kształcenie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych
 • rozwój e-learningu

 

Co zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

Ze wsparcia EFS można skorzystać tylko biorąc udział w projekcie. Dlatego kluczem do zostania uczestnikiem projektu jest znalezienie projektu dla siebie.

Kto, co, gdzie?

Znalezienie projektu unijnego dla siebie może się wydawać na początku trudne i skomplikowane. Ale najważniejsze to się nie zrażać i pamiętać o tym, że aby zostać uczestnikiem projektu nie trzeba orientować się we wszystkich dokumentach i procedurach, a jedynie umieć znaleźć projekt dla siebie.

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z programem i możliwościami wsparcia jakie oferuje Program Kapitał Ludzki. Można zajrzeć do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, który zamieszczony jest m.in. na stronie www.efs.gov.pl. Ewentualnie pomocna będzie również Mapa punktów informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego zawierająca krótki opis wszystkich działań i dane teleadresowe punktów informacyjnych.

Jeśli zupełnie nie ma się pomysłu na to, jak znaleźć pomoc i projekt dla siebie najlepiej zadzwonić na główną infolinię EFS 0 801 337 801, określić swoją sytuację i poprosić o informację, z jakich form pomocy można skorzystać i do której z IP lub IP2 należy się zwrócić, aby otrzymać informację o konkretnych projektach, w których można wziąć udział. Natomiast jeśli mniej więcej orientujemy się, jakiego rodzaju pomoc udzielana jest w ramach PO KL i która z instytucji odpowiada za działanie, które pasuje do naszych potrzeb, trzeba zadzwonić bezpośrednio do niej z pytaniem o aktualnie realizowane projekty, do których można dołączyć . Niektóre z instytucji prowadzą na swoich stronach wyszukiwarki aktualnie realizowanych projektów lub bazy projektów. Lista obecnie dostępnych wyszukiwarek znajduje się na stronie: www.efs.gov.pl.

Największa wyszukiwarka ofert szkoleniowych Inwestycja w kadry została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znaleźć ją można pod adresem: http://www.inwestycjawkadry.info.pl

Mapa projektów EFS – to opracowywany obecnie przez Instytucję Zarządzającą PO KL portal internetowy, który będzie zawierał informacje o wszystkich realizowanych w danym momencie projektach EFS. Na stronie zamieszczona będzie wyszukiwarka, w której po określeniu kryteriów będzie można w prosty sposób dotrzeć do projektów, które nas interesują.

Często projektodawcy w ramach zaplanowanych przez siebie działań prowadzą promocję projektu. Wówczas ogłoszenia o naborze znaleźć można w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej, a także na stronach internetowych związanych z tematyką projektu. Ten sposób rekrutacji związany jest głównie z projektami szkoleniowymi. Po znalezieniu odpowiedniego projektu następny krok to zgłoszenie się do projektodawcy i sprawdzenie, czy w ramach projektu prowadzona jest obecnie rekrutacja i jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie. Jeśli dana osoba kwalifikuje się do wzięcia w nim udziału i są wolne miejsca to nie pozostaje nic innego jak zostać jego uczestnikiem i skorzystać z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego w podniesieniu swoich kwalifikacji czy znalezieniu miejsca pracy!

 

Gdzie szukać informacji – Punkty Informacyjne?

Tutaj znaleźć można namiary na punkty informacyjne instytucji zaangażowanych w realizację Programu Kapitał Ludzki, które realizują działania, z których mogą skorzystać osoby zainteresowane w województwie opolskim. Podajemy adresy, numery telefonów, adresy e-mailowe i stron internetowych. Pokazujemy również, które z nich pełnią funkcję Instytucji Pośredniczących, a które Instytucji Pośredniczących II stopnia, oraz za realizację projektów z którego priorytetu, działaniami i podziałania są one odpowiedzialne.

 

Urząd Marszałkowski

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych (Instytucja Pośrednicząca IP dla Priorytetu VIII)

ul. Ostrówek 5-7, pok. Nr 2

48-081 Opole

Tel. 0-77 541-62-00,01 Faks 0-77 541-62-43

e-mail:

www.pokl.opole.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy

(Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu VI, VII, VIII, IX)

ul. Głogowska 25 c, pok. Nr 14

45-315 Opole

Tel. 0-77 441-67-01 Fax 0-77 441-67-02

e-mail:

www.pokl.opole.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

ul. Słowiańska 19

48-300 Nysa

Tel. 0-77 448-25-86 Fax 0-77 448-25-86

e-mail:

www.pup.nysa.pl

 

Regionalny Ośrodek EFS

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. 1 maja 13/2

45-068 Opole

Tel. 0-77 402-51-05 Fax 0-77 402-51-15

www.roefs.opole.pl

RO EFS został utworzony, aby ułatwić mieszkańcom Opolszczyzny dostęp do informacji o możliwościach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dla osób chcących pozyskać dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizowane są spotkania, szkolenia oraz indywidualne konsultacje z doradcami i specjalistami z różnych dziedzin.

 

www.nyskieksięstwo.turystyka.net

Informacje na temat Lokalnej Grupy Działania stowarzyszenia działającego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (gminy: Głuchołazy, Nysa, Paczków i Otmuchów), do której zadań m.in. należy: informowanie o możliwościach dofinansowania, bezpłatna pomoc w przygotowaniu projektów, szkolenia dla wnioskodawców, konsultacje indywidualne.

 

www.odnowawsi.eu

Wykaz funkcjonujących Lokalnych Grup Działania na terenie województwa opolskiego, które dzięki opracowanych Lokalnych Strategii Działania (LSR), mogą skutecznie aplikować o środki, jakie zostały przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla osi 4 Leader.

 

www.inkubator.uni.opole.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego

Rola Akademickiego Inkubatora przedsiębiorczości to zapewnić warunki dla: stworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia ilości nowych powstających firm w województwie opolskim, komercjalizacji wiedzy z sektora uczelni do nowo powstałych przedsiębiorstw.

 

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Małgorzata Stęglowska 2011-08-31 22:46 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl