http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/fundusze_2007_2013.html

STANDARDY FUNKCJONOWANIA

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

 1. Pomoc przy ubieganiu się o dotację:
  1. diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi w ramach aktualnie trwających programów
  2. informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji
  3. przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)
 2. wstępna pomoc w rozliczaniu projektów:
  1. informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu.
  2. informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie.
  3. informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji.
  4. wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu.
  5. informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym:
   1. o rodzajach kontroli,
   2. o instytucjach uprawnionych do kontroli,
   3. o obowiązujących procedurach i terminach kontroli,
   4. o sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.
  6. organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne.

II. POZOSTAŁE USŁUGI

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

 

IV. PROJEKT „SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013”

Punkty utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają  Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało odpowiednie Porozumienia.

Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział ds. Funkcjonowania Sieci PIFE, Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działa we współpracy z Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu ,,System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013"


Grafika : drukuj / nie drukuj