http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/blizej.html

Bliżej Klienta

PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

TYTUŁ PROJEKTU: BLIŻEJ KLIENTA – upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

Od marca 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizuje projekt „BLIŻEJ KLIENTA – upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego”. Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu jest upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie nyskim poprzez wzmocnienie kadrowe Powiatowego Urzędu Pracy. Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania różnic w dostępie do podstawowych usług rynku pracy i zindywidualizowania usług z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiązaniu z innymi formami aktywizacji zawodowej. Podniesienie poziomu profesjonalizmu poszczególnych pracowników wpłynie korzystnie na kształtowanie wizerunku PUP Nysa jako instytucji dostrzegającej indywidualne potrzeby klienta. W wyniku realizacji projektu nastąpi zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami i wzrost świadomości osób poszukujących pracy oraz pracodawców w zakresie możliwości korzystania z usług świadczonych przez Urząd.

Termin realizacji: od 01.03.2008 r. do 31.10.2010 r.

Koszt realizacji projektu: 983 351,58 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, tel. 077 44 89 928

Projekt jest finansowany z Unii Europejskiej ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013

Grafika : drukuj / nie drukuj