Dzisiaj mamy: 26 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Zdobywcy rynku

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.1

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 28.02.2015 r.

Grupę docelową projektu stanowi 30 osób (w tym: 16K, 14M) długotrwale bezrobotnych posiadających wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe, zamieszkujących na terenie powiatu nyskiego, w tym w wieku:
- poniżej 25 r. ż. – 4 osoby (3K, 1M);
- od 25 do 49 r. ż. – 16 osób (10K, 6M);
- powyżej 50 r. ż. – 10 osób (3K, 7M).

Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 9 osób.

W ramach projektu będą podejmowane następujące działania:
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe – objęcie uczestników projektu doradztwem zawodowym.
Zakres tematyczny indywidualnego poradnictwa zawodowego obejmie m.in:
- diagnozę preferencji zawodowych/potencjału, talentów,
- diagnozę obecnej sytuacji zawodowej i dotychczasowej aktywności w tym zakresie, preferencji i zainteresowań zawodowych,
- analizę aktualnych i potencjalnych możliwości zawodowych.
Wynikiem działań doradców będzie przygotowany dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania. Po przygotowaniu IPD rozpocznie się jego realizacja. 
2. Coaching – w ramach zadania każdy uczestnik zostanie objęty opieką osobistego coacha. Rola coacha będzie polegała na wydobywaniu mocnych stron uczestników, pomaganiu w omijaniu osobistych barier w celu osiągnięcia założeń, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Coach skoncentruje się na rozwiązaniu problemów, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. W rolę coachów wcielą się doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy zatrudnieni w PUP Nysa. Na 5 uczestników będzie przypadało 2 coachów (1 doradca zawodowy i 1 pośrednik pracy). Będą oni towarzyszyć uczestnikom w trakcie całej ścieżki określonej w IPD, aż do zakończenia uczestnictwa w projekcie
3. Cykl szkoleń - trening kompetencji i umiejętności społecznych:
a) Szkolenie "Szukam pracy" - uczestnicy zapoznają się z aktualną sytuacją na rynku pracy, będą oceniali swój potencjał, zainteresowania, kwalifikacje w stosunku do potrzeb i uwarunkowań rynku pracy. Nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne, poznają źródła, z których mogą korzystać szukając pracy. Szkolenie obejmie również inicjatywność i przedsiębiorczość - zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Realizowane będzie przez Liderów Klubu Pracy.
b) Szkolenie z autoprezentacji - szkolenie swym zakresem obejmie m.in. formy i zasady prezentacji oraz asertywność, radzenie sobie ze stresem. W celu przybliżenia uczestnikom optymalnego środowiska jakie panuje w trakcie rozmów kwalifikacyjnych planuje się ich przeprowadzenie na szkoleniu z udziałem zaproszonych pracodawców i przedstawicieli agencji zatrudnieniowych. c) Szkolenie z kompetencji informatycznych - 30 os. zostanie wyposażonych w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym internetu, zapoznają się z podstawami obsługi komputera w środowisku Windows i używania pakietów biurowych. 
Za uczestnictwo w cyklu szkoleń - trening kompetencji i umiejętności społecznych uczestnikom przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Szkolenia zawodowe- każdy z uczestników odbędzie szkolenie zawodowe. Tematyka będzie dobierana indywidualnie, zgodnie z określoną w IPD ścieżką, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz indywidualnych możliwości/predyspozycji poszczególnych uczestników.
Za uczestnictwo w szkoleniach zawodowych uczestnikom przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
5. Staże- Uczestnicy będą kierowani na 6-miesięczne staże do pracodawców. Rodzaj wykonywanej pracy będzie zależał od indywidualnych możliwości i predyspozycji oraz profilu zrealizowanego szkolenia zawodowego. Za uczestnictwo w stażach uczestnikom przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Więcej informacji:

Dorota Hutyra

77 448 99 28

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zdobywcy rynku [ 2 ]
Ankieta aplikacyjna - ETAP I WSTĘPNY Ankieta aplikacyjna - ETAP I WSTĘPNY 415.5KB pobierz
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie 100.5KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2015-01-13 07:38 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl