http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/Schematom_stop.html

Schematom stop

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

                                                                                                                                                                                                          

 


,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż ''

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  w listopadzie 2013 r. przystąpił do realizacji części pilotażowej projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Pilotaż realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i intergracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe Instytucji Pomocy i Intergracji Społecznej.

 

Liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Partnerzy to:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie;

- Ośrodek pomocy Społecznej w Głuchołazach;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie realizacji projektu kompleksowego systemu wsparcia dla 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i w efekcie usamodzielnienie tych rodzin od pomocy systemowej tak, by mogły samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Projekt przewiduje wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów:

  1. Moduł zatrudnieniowo – edukacyjny.
  2. Moduł społeczny i integracyjny.
  3. Moduł rodzinny.
  4. Moduł sport i kultura.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Rezultaty projektu

Wsparciem objętych jest 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu nyskiego, pełnych i niepełnych, zarejestrowanych w systemie pomocy społecznej dotkniętych problemem bezrobocia, wskazanych przez pracowników socjalnych w tym: 3 rodziny z Gminy Głuchołazy, 4 rodziny z Gminy Nysa, 3 rodziny z Gminy Łambinowice.

Szczegółowy zakres pomocy został ustalony po sporządzeniu diagnozy rodzin poprzez określenie sytuacji rodziny, wskazanie mocnych i słabych stron oraz zdefiniowanie potrzeb. Projekt odpowiada na potrzebę stosowania kompatybilnego systemu wsparcia i pomocy przy wykorzystaniu potencjału dwóch jego filarów, a także na przetestowaniu nowych instrumentów takich jak, kontrakt rodzinny, rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, które w perspektywie horyzontalnej mogłyby być nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi dla systemu rynku pracy i pomocy społecznej.

Projekt ma charakter innowacyjny, bowiem w ramach przewidzianych działań będzie stosowana koordynacyjna metoda oddziaływania na całą rodzinę zagrożoną wykluczeniem społecznym, a nie w stosunku do pojedynczej osoby. Obecnie po stronie pracowników instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej istnieje ogromny potencjał wiedzy o różnorodności instrumentów, ich efektach przy jednoczesnym braku koordynacji współpracy z instytucjami rynku pracy wobec sytuacji rodzin będących w ubóstwie z powodu bezrobocia.

Etapy realizacji projektu - Schematom STOP! … :

  1. Powołanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę
  2. Powołanie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej MGI.
  3. Opracowanie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej.
  4. Stworzenie i wdrożenie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
  5. Objęcie 10 rodzin wielodzietnych programem aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
  6. Utworzenia Centrum dla Rodzin.

Okres realizacji: 15.11.2013 r. – 31.03.2015 r.

Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. 

Oferta pomocowa dla rodzin wielodzietnych. 

Oferta pomocowa dla rodzin wielodzietnych   ( Więcej informacji o ofercie pomocowej dla rodzin wielodzietnych można uzyskać dzwoniąc pod nr. tel. 77 4489935 lub 800 800 277- konsultant  Pani Agnieszka Sprysak ">

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o pilotażu i najważniejszych wydarzeniach odwiedź nas na Facebook'u.

 

 

 

 

 

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Schematom STOP [ 2 ]
Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. 193.62KB pobierz
Oferta pomocowa Oferta pomocowa 238.41KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj