Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

SEPTEM SIDERA

Projekt SEPTEM SIDERA

Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Celem głównym projektu była organizacja w 2010 roku projektu szkoleniowego skierowanego do 12 mieszkanek wsi Koperniki, które poprzez udział w 150h szkoleniach nabyły kwalifikacje, umożliwiające im samoorganizację.

 

Projekt zakładał osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • dostarczenie uczestniczkom projektu indywidualnych usług o charakterze szkoleniowym, przyczyniających się do podniesienia poziomu wiedzy i nabycia przez uczestniczki projektu kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy, wpływających na ich rozwój zawodowy - kreowanie wizerunku kobiety przedsiębiorczej,
 • podniesienie poziomu świadomości w zakresie korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestniczek projektu,
 • podniesienie aktywności zawodowej kobiet zamieszkałych we wsi Koperniki w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz podnoszenia kwalifikacji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród uczestniczek projektu.

 

Grupę docelową, zgodnie z zapisami projektu, stanowiło 12 Pań (6 nieaktywnych zawodowy i 6 rolniczek), które wyraziły chęć podniesienia swoich kwalifikacji - uczestnictwa w działaniach edukacyjnych, rozwijania zainteresowań utrwalających więzi społeczne. Podjęte działania umożliwiły Paniom samoorganizację, powrót do życia społecznego i zawodowego.

 

Nasze uczestniczki to typowe gospodynie domowe, dla których każdy dzień wyglądał niemalże identycznie/typowo. Podział ról w ich domu rodzinnym był taki: Ja jako kobieta: piorę, sprzątam, gotuję itp. a mąż zajmuje się „pozyskiwaniem” finansów na dom.  Wszystko to w efekcie powodowało, że z dnia na dzień zaczęły wycofywać się z życia społecznego i zawodowego całkowicie poświęcając się „pracy” w domu, z przekonaniem, że tak ma po prostu być.

 

Uczestniczki wzięły udział w nasepujących szkoleniach:

 

 • Szkolenie z zakresu cukiernictwa, w tym wypieku pierników połączonego elementami przedsiębiorczości dla 6 Pań. W trakcie szkolenia pod czujnym okiem wykładowcy powstał „regionalny” produkt tradycyjny - pierniki opatrzone nazwą poematu przypisywanego Mikołajowi Kopernikowi „SEPTEM SIDERA – SIEDEM GWIAZD”. Celem wypracowania postawy kobiety przedsiębiorczej uczestniczki przeszkolono z elementów przedsiębiorczości. Na potrzeby szkolenia zakupiono sprzęt niezbędny do jego profesjonalnego przeprowadzenia: stolnice, wałki, blachy, gliniane misy i dzbany na miód, formy, sprzęt do zdobienia ciastek, piec konwekcyjny, robot kuchenny, sprzęt do zdobienia ciast, ciastek, tortów.

 

 • Szkolenie z zakresu  wytwarzania figurek pamiątkowych i stroików okazyjnych dla 4 Pań. Na szkoleniu uczestniczki zapoznały się z techniką wykonywania figurek pamiątkowych oraz oryginalnych stroików okazyjnych. Szkolenie wzbogacono o techniki wykonywania biżuterii, malowania i decoupage’u.

 

 • Szkolenie z zakresu przewodnictwa turystycznego połączone z animatorem kultury - 2 kobiety. Szkolenie to pozwoliło planować na terenie sołectwa działalność kulturalną związaną z Mikołajem Kopernikiem i jego odkryciami. Na potrzeby tego szkolenia został zakupiony teleskop oraz okular ortoskopowy. W ramach tego działania, oprócz wyposażenia uczestniczek w podstawą wiedzę z zakresu obydwu zawodów, opracowany został folder o historii sołectwa. W przygotowanie folderu zaangażowani zostali mieszkańcy wsi oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Kopernikach. Dodatkowo przygotowano profesjonalną prezentację multimedialną o historii i walorach sołectwa oraz wykonano tablicę informacyjną, promującą sołectwo, którą ustawiono przy jednym z wjazdów do miejscowości Koperniki.

 

Każde z powyższych szkoleń obejmowało po 150h szkoleniowych i zakończyło się egzaminem.

Kompleksowo przeprowadzone szkolenia skutecznie zaktywizowały uczestniczki projektu.

Szkolenia ze względu na wskazany przez społeczność kobiet (które zostały objęte wsparciem w ramach projektu) problem z dojazdami, zostały zorganizowane w znajdującym się we wsi Koperniki Domu Kultury.

 

Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z JARMARKIEM. Konferencja była wartościową ekspozycją produktów wytworzonych w trakcie realizacji projektu. Jedna z uczestniczek projektu w sposób profesjonalny przedstawiła historię i walory sołectwa za pomocą prezentacji multimedialnej. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminnych, którzy zaproponowali pomoc w dalszym rozwoju podjętych działań. Każdy z uczestników konferencji otrzymał unikatowe pudełko wypełnione piernikami oraz folder prezentujący wieś Koperniki.

 

Zakładanymi rezultatami twardymi były: nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczestniczki projektu oraz podjęta oddolna inicjatywa społeczna w Gminie Nysa na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich.

Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów było wydanie 12 zaświadczeń potwierdzających nabycie kwalifikacji w zakresie:

 • cukiernictwa, w tym wypieku pierników połączonego elementami przedsiębiorczości,
 • wytwarzania figurek pamiątkowych i stroików okazyjnych,
 • przewodnictwa turystycznego połączone z animatorem kultury.

oraz zrealizowany z powodzeniem projekt w ramach oddolnej inicjatywy.

 

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostały rezultaty miękkie:

 • podniesienie motywacji kobiet i mężczyzn z obszarów wiejskich do dalszego kształcenia,
 • wzrost zaangażowania uczestniczek projektu w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenie wsi Koperniki,
 • zwiększenie świadomości kobiet dotyczącej możliwości działania w środowisku lokalnym i wyposażenie je w instrumenty w tym pomagające,
 • podniesienie poziomu samooceny i poczucia własnej wartości uczestniczek projektu,
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i zarządzania czasem,
 • integracja społeczna uczestniczek projektu,
 • przełamanie stereotypów - postrzeganie ról kobiet zamieszkujących tereny wiejskie.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do wypracowania wartości dodanej:

 • zaoferowaliśmy wsparcie w postaci usługi szkoleniowej, które nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • stworzono korzystne warunki do rozwoju działalności istniejących grup wiejskich,
 • przełamano stereotypy dotyczące kobiet (byłe gospodynie domowe zostały przedstawione jako kreatywne, przedsiębiorcze kobiety),
 • zwiększono liczbę kobiet zamieszkujących tereny wiejskie mających możliwość rozwoju zawodowego.
 • Trwałość projektu zostanie zachowana poprzez kontynuację działań przez uczestniczki projektu w następujący sposób:
 • zdobytą na szkoleniach wiedzę Panie przekazują innym mieszkańcom wsi Koperniki, prowadzą działania szkoleniowe dla zainteresowanej młodzieży uczęszczającej na zajęcia w świetlicy wiejskiej, w ramach których wykorzystywany jest sprzęt zakupiony na potrzeby realizacji projektu,
 • wieś jest na bieżąco promowana: uczestniczki biorą udział w różnych imprezach okolicznościowych prezentując produkty wytworzone w ramach projektu, prezentacja multimedialna, która powstała w ramach szkolenia – przewodnictwo turystyczne połączone z animatorem kultury jest wykorzystywana do prezentowania historii i walorów sołectwa.

 

Ponadto realizacja projektu stała się pozytywnym przykładem dla mieszkańców, iż warto podejmować działania na rzecz wsi w celu integracji społeczeństwa. Projekt stymuluje kolejne działania na rzecz zachowania tradycji i tożsamości społeczności wiejskiej (powstał plan utworzenia Izby Pamięci poświęconej M. Kopernikowi oraz utworzenia mini obserwatorium, w którym wykorzystany zostanie zakupiony w ramach projektu teleskop- działania te wspiera Gmina Nysa).

Uczestniczki projektu wyrażając swoje opinie o uczestnictwie w nim i efektach jakie zostały osiągnięte odpowiadały – „Naprawdę było warto”, „Wyszłyśmy z cienia”, „Pokazałyśmy co potrafimy – czujemy się silne i dowartościowane. Dziękujemy.”

 

W projekcie zastosowano:

 • zasadę empowerment - społeczność lokalna tj. mieszkańcy wsi Koperniki aktywnie uczestniczyli w identyfikacji potrzeb oraz stały się konsultantami na etapie przygotowania założeń projektu.  konsultantami podejmowanych przez Partnerstwo działań. W naszym projekcie beneficjenci włączani zostaną nie tylko w etap tworzenia indywidualnych planów zatrudnienia oraz programów szkoleniowych, ale przede wszystkim uczestniczyć będą w rozwoju pięciu przedsiębiorstw społecznych i w dużej mierze przejmą odpowiedzialność za ich kształt w swoim lokalnym otoczeniu.
 • Politykę/zasadę równości szans  w tym równości płci- wdrożenie tej zasady polegało  na zapewnieniu sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego dostępu do wiedzy, informacji. Krokiem urzeczywistniającym tą ideę była likwidacja wszelkich barier natury finansowej, społecznej, które utrudniały udział w życiu społecznym, zawodowym grupie docelowej. Cały projekt był realizowany w sposób uwzględniający zasadę równych szans, w tym równości płci. Koordynatorka projektu ukończyła szkolenie z zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Posiada zatem odpowiednią wiedzę z zakresu równości szans płci w kontekście przełamywania stereotypów. Realizacja projektu wpływa w sposób bezpośredni na postrzeganie roli liderów promocji w równościowym rozwoju lokalnych społeczności. Nawiązując w sposób żartobliwy do znanego z filmu „Seksmisja” cytatu: „Kopernik była kobietą” można odczytać wartość dodaną projektu (którą jest promocja turystyczna wsi Koperniki) jako przełamanie stereotypu na wsi mówiącego, że o rzeczach ważnych decydują wyłącznie mężczyźni.
 • zasadę społeczeństwa informacyjnego – W ramach szkolenia z zakresu przewodnictwa turystycznego połączonego z animatorem kultury uczestniczki przygotowywały prezentację multimedialną. Zostały zapoznane z programem komputerowym umożliwiającym tworzenie takich prezentacji. Ponadto wskazane im zostały strony internetowe, na których mogą szukać informacji dotyczących możliwości wnioskowania o dotacje na rozwój wsi.

 

 

Realizacja projektu pokazała, jak w ramach niewielkich środków pozyskanych z EFS można realizować „wielkie” przedsięwzięcia.

 

 

 

 


Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2012-01-30 08:14 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl