http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/RPO_2018.html

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (VI)


 

 

OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 - 07. Konkurencyjny rynek pracy

 Działanie RPO WO 2014-2020 - 07.01.  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

 

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (VI)”

 

Cel projektu.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim.

 

Kto może skorzystać z projektu? 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby:

od 30 roku życia pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP, którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy, przewidziane do realizacji w ramach Działania 7.1, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

1) kobiety,

2) osoby z niepełnosprawnościami,

3) osoby w wieku 50 lat i więcej,

4) osoby długotrwale bezrobotne,

5) osoby o niskich kwalifikacjach,

6) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,

7) migranci powrotni i imigranci.

 

Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat, którzy nie należą do kategorii osób ujętych w pkt 2) oraz 4) do 7), przy czym nie mogą oni stanowić więcej niż 20% bezrobotnych objętych wsparciem.

Grupa ta może korzystać z form wsparcia z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Formy wsparcia:

 

Ogólna wartość projektu:

6 886 387,00 PLN

 

Okres realizacji projektu:

1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.


Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
Dorota Hutyra

Specjalista ds. programów

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

tel. 077 448 99 06,

e-mail:

Grafika : drukuj / nie drukuj